استخدام

استخدام در شرکت داناب تهویه

اطلاعات فردی

انتخاب تصویر انتخاب تصویر حذف

اطلاعات تحصیلی

دوره

اطلاعات نرم افزاری

اطلاعات شغلی

مشخصات دو فرد معتبر که بخوبی شما را از نظر کاری بشناسند برای انجام تحقیقات ذکر نمایید

اطلاعات نحوه همکاری

انتخاب فایل رزومه انتخاب فایل رزومه حذف